Schijnzelfstandigheid voorkomen

4 december 2023

Schijnzelfstandigheid is een belangrijk en actueel onderwerp dat zowel werknemers als bedrijven raakt. In dit artikel gaan we dieper in op wat schijnzelfstandigheid precies inhoudt en welke impact het kan hebben. Daarnaast bespreken we ook de huidige wetgeving omtrent schijnzelfstandigheid en de mogelijke risico's die hiermee gepaard gaan. Tot slot geven we praktische tips en advies voor zowel werknemers als werkgevers om schijnzelfstandigheid te vermijden en benadrukken we het belang van bewustwording en educatie op dit gebied.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid verwijst naar de situatie waarin iemand feitelijk als werknemer werkzaam is, maar door de werkgever als zelfstandige wordt behandeld. Dit betekent dat de werknemer eigenlijk in dienst zou moeten zijn, maar door een schijnconstructie als zelfstandige wordt ingezet. Deze constructies worden vaak gebruikt om arbeidsrechtelijke verplichtingen en kosten te ontwijken.

Schijnzelfstandigheid is een fenomeen dat in verschillende sectoren voorkomt. Het kan voorkomen in de bouwsector, waarbij bouwvakkers als zzp'ers worden ingezet, terwijl ze eigenlijk in dienst zouden moeten zijn. Ook in de creatieve sector, zoals de film- en theaterindustrie, komt schijnzelfstandigheid voor. Hier worden acteurs en regisseurs soms als zelfstandige ingehuurd, terwijl ze in feite in loondienst werken.

Definitie en kenmerken van schijnzelfstandigheid

Er zijn verschillende kenmerken die kunnen duiden op schijnzelfstandigheid. Hierbij valt te denken aan een langdurige afhankelijkheid van een enkele opdrachtgever, het niet hebben van eigen ondernemersrisico's, het ontbreken van vrijheid om zelf de werkzaamheden in te delen en het ontvangen van een vast salaris. Het is belangrijk om deze kenmerken goed te begrijpen om schijnzelfstandigheid te kunnen herkennen.

Een ander kenmerk van schijnzelfstandigheid is het ontbreken van de mogelijkheid om zelfstandig andere opdrachten aan te nemen. Als een zogenaamde zelfstandige alleen voor één opdrachtgever werkt en geen andere opdrachten kan aannemen, kan dit wijzen op schijnzelfstandigheid. Daarnaast kan het ontbreken van ondernemersrisico's, zoals het dragen van financiële verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies, ook een indicatie zijn van schijnzelfstandigheid.

 

De wetgeving rond schijnzelfstandigheid

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zijn er al verschillende wetten en regelgevingen van kracht.

De wetgeving omtrent schijnzelfstandigheid is continu in ontwikkeling. Er worden regelmatig aanpassingen gemaakt om beter in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden en om schijnzelfstandigheid effectief tegen te gaan. Het is dan ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Naast de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zijn er nog andere wetten en regelgevingen die gericht zijn op de beoordeling en het bestrijden van schijnzelfstandigheid. 

Een voorbeeld hiervan is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet heeft als doel om de balans tussen vaste en flexibele arbeid te verbeteren. Het introduceert onder andere een cumulatiegrond voor ontslag en wijzigingen in de regels omtrent oproepovereenkomsten. Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de beoordeling van schijnzelfstandigheid.

Daarnaast zijn er ook sectorspecifieke wetten en regelgevingen die gericht zijn op het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Een voorbeeld hiervan is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet heeft als doel om de rechten van uitzendkrachten te beschermen en misbruik van flexibele arbeid tegen te gaan. Het stelt onder andere regels voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de verplichtingen van intermediairs.

Kortom, er zijn verschillende wetten en regelgevingen van kracht die gericht zijn op het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Deze wetten en regelgevingen worden regelmatig aangepast en aangevuld om beter in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden en om schijnzelfstandigheid effectief tegen te gaan. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

Risico's van schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid brengt verschillende risico's met zich mee, zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Schijnzelfstandigheid is een groeiend probleem in Nederland. Bijvoorbeeld in de zorgsector. Veel mensen worden als schijnzelfstandige ingezet, terwijl ze eigenlijk in dienst zijn bij een werkgever. Dit brengt niet alleen financiële risico's met zich mee voor de werknemer, maar ook juridische risico's voor de werkgever.

Risico's voor de werknemer

Wanneer iemand als schijnzelfstandige wordt ingezet, loopt deze persoon het risico geen recht te hebben op bepaalde sociale zekerheden, zoals een WW-uitkering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan grote gevolgen hebben in geval van werkloosheid of ziekte. Daarnaast kan het werken als schijnzelfstandige leiden tot een instabiel inkomen, aangezien er geen sprake is van een vast salaris. De werknemer is afhankelijk van opdrachten en kan te maken krijgen met periodes van geen of weinig werk.

Bovendien kan de werknemer geconfronteerd worden met naheffingen van belastingen en sociale premies wanneer de Belastingdienst schijnzelfstandigheid constateert. Dit kan leiden tot financiële problemen en onverwachte kosten waar de werknemer niet op gerekend had.

Risico's voor de werkgever

Voor werkgevers brengt schijnzelfstandigheid ook risico's met zich mee. Het inhuren van schijnzelfstandigen kan leiden tot boetes en naheffingen van belastingen en sociale premies wanneer de Belastingdienst concludeert dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever en kan zelfs leiden tot faillissement in ernstige gevallen.

Daarnaast kan het inzetten van schijnzelfstandigen ook leiden tot reputatieschade voor de werkgever. Wanneer het nieuws naar buiten komt dat een bedrijf schijnzelfstandigen inhuurt, kan dit leiden tot negatieve publiciteit en verlies van vertrouwen bij klanten en stakeholders.

Bovendien kunnen er juridische geschillen ontstaan tussen de werkgever, de schijnzelfstandige werknemer en vakbonden. De werknemer kan bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen om alsnog als werknemer erkend te worden en aanspraak te maken op de bijbehorende rechten en sociale zekerheden. Zoals gebeurde in de rechtszaak tegen Deliveroo.

Al met al is het essentieel voor zowel werknemers als werkgevers om zich bewust te zijn van de risico's die schijnzelfstandigheid met zich meebrengt. Het is belangrijk om de juiste arbeidsrelatie te hebben en te voldoen aan de wet- en regelgeving om problemen en financiële consequenties te voorkomen.

 

Hoe schijnzelfstandigheid te voorkomen

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid is van groot belang voor zowel werknemers als werkgevers. Er zijn diverse maatregelen die genomen kunnen worden om schijnzelfstandigheid te vermijden.

Voor opdrachtnemers 

Als opdrachtnemer moet je goed letten op de kenmerken van schijnzelfstandigheid. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van één enkele opdrachtgever en dat je vrijheid hebt in het indelen van je werkzaamheden.

Daarbij is het goed om open te communiceren met je opdrachtgever. Bespreek je zorgen en eventuele twijfels over de aard van je arbeidsrelatie. Een goede communicatie kan helpen om misverstanden te voorkomen en tot een duidelijke en eerlijke samenwerking te komen.

Voor werkgevers

Werkgevers zullen de wet- en regelgeving omtrent schijnzelfstandigheid goed moeten blijven naleven om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Zorg er als werkgever voor dat je duidelijke afspraken maakt met je opdrachtnemers over de aard van de arbeidsrelatie en leg deze vast in een overeenkomst van opdracht. Daarnaast is het verstandig om regelmatig te evalueren of de samenwerking nog voldoet aan de criteria van zelfstandigheid.

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, moet je als werkgever de opdrachtnemers voldoende vrijheid geven in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit betekent onder andere dat zij zelf kunnen bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk doen. Ook is het van belang dat opdrachtnemers meerdere opdrachtgevers hebben, zodat zij niet afhankelijk zijn van één enkele opdrachtgever.

Daarnaast is het aan te raden om regelmatig contact te onderhouden met opdrachtnemers en open te staan voor hun feedback. Een goede communicatie en samenwerking kunnen helpen om eventuele misverstanden en problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

Door als werknemer en werkgever alert te zijn op schijnzelfstandigheid en de nodige maatregelen te nemen, kunnen problemen en misverstanden voorkomen worden. Een duidelijke en eerlijke arbeidsrelatie is immers in het belang van alle betrokken partijen.