Privacyverklaring

 

Hoe gaat Yezzer om met jouw informatie?

Op het moment dat jij de site van Yezzer bezoekt en gebruik maakt van de services die Yezzer biedt dan kan het zijn dat jij Yezzer persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Yezzer omgaat met deze informatie. De site, services en tools van Yezzer zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacybeleid. Blijf jij gebruik maken van de site, services en/of tools van Yezzer na wijziging van de privacyverklaring dan ga jij akkoord met de wijzigingen in het privacybeleid.

 

Gebruik gegevens

Gegevens die worden verstrekt bij het doen van vergelijkingen en/of bij registratie worden verzameld en geregistreerd door Yezzer. Yezzer gebruikt deze gegevens alleen voor haar dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als Yezzer genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan word jij daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Yezzer neemt alle redelijke maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Gebruik website en cookies 

Yezzer maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn kleine bestanden en bevatten informatie over o.a. jouw surfgedrag. Deze cookies worden niet bij Yezzer opgeslagen maar op jouw eigen apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone). Tevens zijn deze cookies uniek per bezoeker en bevatten alleen bruikbare informatie voor de server van Yezzer die de cookie naar jouw apparaat heeft verzonden. Cookies zijn ten alle tijden makkelijk te verwijderen op elk apparaat.

Yezzer maakt gebruikt van functionele, analytische cookies en tracking cookies.

Functionele cookies: Dit zijn de cookies die nodig zijn om de minimale functies op deze website te laten functioneren.

Analytische cookies: Yezzer verzamelt statistieken van de gebruikers op de website en gebruikt ze om de website blijvend te verbeteren.

Tracking cookies:Yezzer helpt ondernemers graag zoveel mogelijk met hun ondernemersverzekeringen. Daarom wordt er via tracking cookies bijgehouden via welke kanalen zij op Yezzer zijn gekomen en wat zij precies interessant vinden. Op die manier kan Yezzer gericht informatie bieden op de gebruikte kanalen buiten de website. 
 

Gebruik van de website van Yezzer geeft Yezzer automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via jouw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Ook kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien jij dit wil. De website van Yezzer maakt hierbij gebruik van cookies. 

Yezzer maakt gebruik van Google Analytics om de website te optimaliseren. Wij plaatsen hiervoor cookies in jouw browser. Wij verzamelen daarbij gegevens over onder andere de pagina's die jij bezoekt en de duur van jouw bezoek. Daarnaast gebruiken wij jouw keuzes voor het maken van gebruikersprofielen. Aan de hand van deze profielen verbeteren wij de website. Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om de inhoud van onze website gemakkelijk te delen via social media. Wil jij geen cookies laten plaatsen dan kan je dit uitschakelen via jouw browser.

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

 

Persoonsgegevens 

Yezzer hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yezzer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Yezzer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Yezzer
Zekeringstraat 36
1014 BS Amsterdam
info@yezzer.nl
088-9392520


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Yezzer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van de diensten
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten

Onder uitvoer van marketingactiviteiten verstaan we direct marketing, het versturen van nieuwsbrieven, retargeting en social media marketing. Deze activiteiten hebben het gerechtvaardigd belang dat ze voor commerciële doeleinden worden ingezet. We bewaren de gegevens zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Ons uitgangspunt is, oprecht, dat we je niet te lang onnodig willen overladen met boodschappen van Yezzer. Dit vinden we zelf irritant en daarom dat we deze eis ook bij onze marketingpartners leggen. Je kan je uitschrijven voor onze nieuwsbrieven en vind je dat we je op, bijvoorbeeld, Facebook of Instagram te lang volgen, dan is het mogelijk om onze advertenties te verbergen.  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Naam
- Emailadres
- Telefoonnummer
- Diverse gegevens over jouw situatie en bedrijf om premies te kunnen berekenen en om een verzekering of risico oplossingsproduct te kunnen aanvragen
- Bij betaalde diensten: adresgegevens en bankrekeninggegevens


Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij als Yezzer geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Yezzer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!
 

Indien jij wil dat jouw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wil jij inzage in jouw geregistreerde gegevens dan kan jij hierover een mail sturen aan info@yezzer.nl .

Alle actief door jouw verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount heb jij de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Door gegevens aan Yezzer te verschaffen, geef jij Yezzer toestemming jou hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geef jij toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de services, tools en/of producten van Yellow Walnut en Yezzer te ontvangen. Als jij geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meld je dan hiervoor af via service@yezzer.nl .

Overig 

Yezzer kan links verschaffen via haar eigen site naar websites van derden. Yezzer doet dit alleen als zij deze websites betrouwbaar acht. Yezzer kan echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens.

Vragen? 

Bij vragen over ons privacybeleid kan jij contact opnemen via info@yezzer.nl of via ons service telefoonnummer 088-9392520.

 


Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout