Kort verzuim

2 april 2024


Kort verzuim is een term die vaak wordt gebruikt in de context van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Het verwijst naar de afwezigheid van een werknemer op het werk voor een korte periode, meestal van enkele uren tot een paar dagen. 

Er zijn verschillende redenen waarom werknemers kort verzuim kunnen hebben, zoals ziekte, doktersafspraak of persoonlijke verplichtingen. In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende aspecten van kort verzuim en de rechten en verplichtingen van zowel werknemers als werkgevers.

Hoeveel uren is kort verzuim?

De duur van kort verzuim kan variëren, maar over het algemeen wordt het beschouwd als afwezigheid op het werk van enkele uren tot maximaal enkele dagen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een werknemer die een halve dag vrij neemt om naar de dokter te gaan of om persoonlijke zaken af te handelen. 

Heeft iedereen recht op kort verzuim?

In Nederland is kort verzuim geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Volgens deze wet hebben werknemers recht op kortdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof. Kortdurend zorgverlof kan bijvoorbeeld worden opgenomen wanneer een werknemer noodzakelijke zorg moet verlenen aan een zieke partner, kind of ouder. Calamiteitenverlof kan worden opgenomen bij onvoorziene situaties, zoals een noodgeval in de privésfeer. Ander kort verzuimverlof kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of dokter.

Om aanspraak te maken op kort verzuimverlof moet een werknemer dit tijdig aanvragen bij de werkgever en kan de werkgever om bewijs vragen, zoals een doktersverklaring. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het is belangrijk om te weten dat kort verzuimverlof onbetaald is, tenzij anders is overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst.

Wat valt er onder bijzonder verzuim?

Bijzonder verzuim is een subcategorie van kort verzuim en verwijst naar situaties waarin een werknemer afwezig is van het werk om redenen die niet onder de standaard korte verzuim vormen vallen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bijwonen van een begrafenis, het voldoen aan juridische verplichtingen of het ondersteunen van een familielid in een noodsituatie. Bijzonder verzuim kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan, maar het is belangrijk om het beleid van de werkgever met betrekking tot bijzonder verzuim te raadplegen en eventuele procedures op te volgen.

Wat te doen bij kort verzuim?

Het is van belang dat werknemers zich bewust zijn van hun recht op kortdurend zorgverlof en hoe ze dit kunnen aanvragen. Het is raadzaam om voorafgaand aan het verlof contact op te nemen met de werkgever om de mogelijkheden en procedures te bespreken. Op deze manier kunnen werknemers ervoor zorgen dat zij op een juiste en rechtmatige manier gebruik kunnen maken van het kortdurend zorgverlof, waardoor zij in staat zijn om de benodigde zorgtaken uit te voeren zonder dat dit hun werk negatief beïnvloedt.

Wanneer een werkgever te maken krijgt met kort verzuim, is het belangrijk dat er open communicatie is tussen de werknemer en de werkgever. Dit stelt beide partijen in staat om de situatie te begrijpen en eventuele regelingen te treffen. 

Een goede werkgever zal begrip tonen voor de persoonlijke omstandigheden van een werknemer en zal proberen om flexibiliteit te bieden wanneer mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ruimte wordt gegeven voor het bijwonen van een belangrijke gebeurtenis in het leven van de werknemer, zoals een huwelijk of de geboorte van een kind. Door begrip en flexibiliteit te tonen, kan de werkgever de werknemer ondersteunen in moeilijke tijden en tegelijkertijd een positieve werkomgeving creëren.

Krijg je als werkgever veel te maken met verzuim? Lees meer over verzuim voorkomen.

Frequent kort verzuim?

Frequent kort verzuim kan een belangrijk signaal zijn voor toekomstig langdurig verzuim. Het kan wijzen op onderliggende gezondheidsproblemen, persoonlijke stressfactoren of ontevredenheid op de werkvloer. Als werkgever is het cruciaal om in gesprek te gaan met de betreffende werknemer om de oorzaken van het frequent kort verzuim te achterhalen. Door openlijk te communiceren en begrip te tonen, kun je een positieve werkomgeving creëren waarin werknemers zich gesteund voelen. Hierdoor vergroot je de kans om samen oplossingen te vinden die het kort verzuim verminderen en het welzijn van de werknemer bevorderen. Bovendien kan het vroegtijdig ingrijpen bij frequent kort verzuim helpen om toekomstig langdurig verzuim te voorkomen, waardoor zowel de werknemer als het bedrijf gebaat is.

Een verzuimverzekering biedt doorgaans geen dekking voor kort verzuim, zoals een ziekteduur van enkele dagen. Het is eerder bedoeld voor langdurige afwezigheid door ziekte of letsel. Om kort verzuim effectief aan te pakken, is het belangrijk om als werkgever proactief te handelen. Zorg voor een open communicatiecultuur waarin werknemers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten en eventuele klachten te bespreken. Stimuleer een gezonde werkprivébalans door flexibele werktijden aan te bieden en mogelijkheden voor thuiswerken te faciliteren. 

Door kort verzuim serieus te nemen en preventieve maatregelen te treffen, kun je als werkgever de impact ervan minimaliseren en de algehele productiviteit van je team verbeteren.