Verschil tussen schade- en sommenverzekering bij een AOV

7 augustus 2014

Een AOV schadeverzekering

Een AOV wordt afgesloten om het risico van inkomstendaling  te beperken indien een zelfstandige arbeidsongeschikt zou raken. Bij een schadeverzekering in tegenstelling tot een AOV sommenverzekering zal de verzekeraar de werkelijke schade vergoeden die wordt geleden en niet meer dan dat.

Enkele vereenvoudigde voorbeelden:

Een timmerman zonder personeel heeft een verzekerd bedrag van € 40.000,- per jaar (=80% van zijn gemiddelde inkomen, te weten € 50.000,-) en een eigen risico termijn van één maand. Als hij thuiszit omdat hij net is geopereerd aan zijn knie, is het duidelijk dat hij (voorlopig) geen werkzaamheden kan verrichten en dat hij meteen  inkomsten derft. Hij is op dat moment 100% arbeidsongeschikt. De verzekeraar zal de geleden schade uitbetalen na één maand (eigen risico) gedurende de periode van herstel.
De timmerman moet wel aantonen dat zijn inkomen nog op niveau is. Als blijkt dat zijn inkomen de laatste jaren lager is geweest dan € 50.000,-, dan zal er een correctie plaatsvinden op het uit te keren bedrag. Immers, het maximaal te verzekeren bedrag is 80% van het inkomen. Bij bijvoorbeeld een inkomen van € 35.000,-, had hij maximaal
€ 28.000,- kunnen verzekeren. De uitkering vindt dan plaats op basis van € 28.000,-  en niet op basis van € 40.000,-.

Het wordt lastiger als de schade niet direct ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een eigenaar/directeur van een adviesbureau met personeel. Bij arbeidsongeschiktheid kan hij zijn personeel opdragen een aantal werkzaamheden over te nemen waardoor er toch nog inkomsten zijn. Wellicht is hij ook nog in staat, in tegenstelling tot de timmerman, om bijvoorbeeld telefonisch of met de computer bepaalde zaken te regelen. De verzekeraar vergoedt de werkelijk geleden schade en zal alleen tot uitkering overgaan als aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk schade wordt geleden. Bij een AOV sommenverzekering ligt dit anders.
 

Een AOV sommenverzekering

Bij een AOV sommenverzekering wordt er uitgekeerd op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij een AOV sommenverzekering niet gekeken naar de werkelijke schade.

Zo zal de timmerman uit bovengenoemd voorbeeld bij een AOV sommenverzekering een uitkering ontvangen op basis van het verzekerde bedrag van € 40.000,-, al zou zijn inkomen de laatste jaren lager zijn geweest. Er vindt dus geen correctie plaats bij een AOV sommenverzekering.

Hetzelfde geldt voor de eigenaar/directeur van het adviesbureau. De werkelijke schade is niet van belang en dus krijgt ook hij een uitkering bij een AOV sommenverzekering op basis van het verzekerde bedrag als zijn arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Samengevat is een AOV schadeverzekering een verzekering die dus de werkelijke schade uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Ook kan er een correctie op de uitkering plaatsvinden als blijkt dat een verzekerde minder inkomen heeft dan ten tijde van het afsluiten van de AOV. Bij een AOV sommenverzekering speelt dit niet. Ongeacht de werkelijke schade vindt er bij een AOV sommenverzekering een uitkering plaats op basis van het verzekerde bedrag.

Het is duidelijk dat een AOV sommenverzekering meer zekerheid biedt dan een schadeverzekering. Dit is uiteraard terug te vinden in de premie die bij een AOV sommenverzekering hoger zal zijn. Het is een kwestie van vergelijken en risico's inschatten welke AOV voor jou het beste geschikt zal zijn. Het budget en de mate van gewenste zekerheid spelen daarnaast ook een belangrijke rol. Het is lastig een keuze te maken; het inwinnen van advies is vrijwel altijd aan te bevelen zodat je echt zeker weet dat je kiest voor de AOV die het beste bij jou past.

Wil jij vrijblijvend en online direct AOV’s vergelijken en de bijbehorende premies voor jou te zien krijgen? Doe dan hier een AOV vergelijking.Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout