Kort zorgverlof

30 mei 2024


Kortdurend zorgverlof is een belangrijke regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om tijdelijk verlof op te nemen om voor een zieke partner, kind, ouder of huisgenoot te zorgen. Dit type verlof is bedoeld voor situaties waarin directe zorg nodig is en het gaat om een kortere periode van afwezigheid van het werk. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een kind ziek wordt en extra verzorging en aandacht nodig heeft, of wanneer een ouder een medische ingreep ondergaat en hulp nodig heeft tijdens het herstelproces.

Dit blog bevat de volgende onderwerpen

 1. Hoe lang mag kortdurend zorgverlof duren?
 2. Rechten en plichten van werknemers.
 3. Rechten en plichten van werkgevers.
 4. Veelgestelde vragen over kortdurend zorgverlof:

 

Hoe lang mag kortdurend zorgverlof duren?

De duur van kortdurend zorgverlof is wettelijk vastgelegd en kan variëren afhankelijk van de situatie en de behoeften van de werknemer en de zorgbehoevende. Over het algemeen kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen voor een periode tot maximaal 2 keer het aantal uren dat een werknemer normaal gesproken per week werkt. Dit betekent dat als een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, hij of zij maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof kan opnemen.

Het doel van kortdurend zorgverlof is om werknemers de flexibiliteit te bieden om op korte termijn voor hun dierbaren te zorgen zonder dat dit ten koste gaat van hun baan of inkomen. Het is een waardevolle regeling die het mogelijk maakt om de balans tussen werk en privéleven te behouden, terwijl tegelijkertijd de zorgbehoevenden de nodige ondersteuning krijgen tijdens moeilijke tijden.

 

Rechten en plichten van werknemers

Kortdurend zorgverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en biedt werknemers het recht om verlof op te nemen om te zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of huisgenoot. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten met betrekking tot kortdurend zorgverlof, zodat je dit verlof op een correcte en verantwoorde manier kunt opnemen wanneer de situatie erom vraagt.

Rechten van werknemers

 • Bescherming tegen onterechte weigering: werknemers kunnen kortdurend zorgverlof aanvragen zonder dat hun werkgever dit kan weigeren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit beschermt werknemers tegen onterechte weigering van verlof door hun werkgever.
 • Inkomen: volgens de Wet arbeid en zorg (Wazo) is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen tijdens kortdurend zorgverlof, met een maximum van 100%. Dit geldt echter alleen voor de uren dat de werknemer normaal zou werken.

Plichten van werknemers

 • Tijdige communicatie: werknemers zijn verplicht om tijdig en duidelijk te communiceren met hun werkgever over de noodzaak voor kortdurend zorgverlof. Dit helpt werkgevers om te plannen en te reageren op de afwezigheid van de werknemer.
 • Voldoen aan aanvraagprocedures: werknemers moeten voldoen aan de aanvraagprocedures die zijn vastgesteld door hun werkgever voor het opnemen van kortdurend zorgverlof. Dit kan onder meer het indienen van een schriftelijke verlofaanvraag en het verstrekken van de benodigde documentatie omvatten.
 • Gebruik van verlof voor beoogd doel: werknemers zijn verplicht om kortdurend zorgverlof te gebruiken voor het beoogde doel, namelijk het verlenen van zorg aan een zieke partner, kind, ouder of huisgenoot. Misbruik van kortdurend zorgverlof kan leiden tot disciplinaire maatregelen vanuit de werkgever.

 

Rechten en plichten van werkgevers

Werkgevers hebben bepaalde rechten en plichten met betrekking tot het kortdurend zorgverlof van hun werknemers. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten uiteengezet. 

Rechten van werkgevers

 • Recht om kortdurend zorgverlof te weigeren: werkgevers hebben het recht om kortdurend zorgverlof te weigeren wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, zoals ernstige verstoringen van de bedrijfsvoering of onvoldoende vervanging voor de afwezige werknemer. Het is echter belangrijk om hierbij de wettelijke bepalingen van de Wet arbeid en zorg (Wazo) te volgen en alleen verlof te weigeren in gerechtvaardigde gevallen.
 • Recht om passende vervanging te regelen: werkgevers hebben het recht om passende vervanging te regelen voor werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Dit kan onder meer inhouden dat andere werknemers taken overnemen of dat er tijdelijke krachten worden ingehuurd.
 • Recht om vereiste documentatie te vragen: werkgevers hebben het recht om de vereiste documentatie te vragen voor het kortdurend zorgverlof, zoals een doktersverklaring of andere relevante documentatie die de noodzaak voor het verlof onderbouwt. Dit helpt werkgevers om de legitimiteit van het verlof te verifiëren en te zorgen voor een juiste administratieve afhandeling.

Plichten van werkgevers

 • Faciliteren van kortdurend zorgverlof: werkgevers hebben de plicht om kortdurend zorgverlof toe te staan en te faciliteren volgens de wettelijke bepalingen van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Dit betekent dat werkgevers verlofaanvragen serieus moeten nemen en op een redelijke manier moeten afhandelen. Door de verlofaanvraag te accepteren ondersteun je als werkgever je werknemer in een moeilijke tijd. Dit is goed voor de werkprivé-balans van werknemers. Een goede werkprivé-balans zorgt weer voor minder ziekteverzuim en is dus weer goed voor je onderneming. 
 • Administratieve afhandeling: werkgevers hebben de plicht om het kortdurend zorgverlof administratief correct af te handelen, inclusief het bijhouden van nauwkeurige registraties van het verlof en het documenteren van de genomen stappen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Bieden van ondersteuning: werkgevers hebben de plicht om werknemers te ondersteunen bij het opnemen van kortdurend zorgverlof en moeten begrip tonen voor de persoonlijke omstandigheden van hun werknemers. Dit kan onder meer inhouden dat werkgevers flexibiliteit bieden bij het plannen van het verlof en dat zij werknemers helpen bij het vinden van passende oplossingen voor eventuele problemen die zich voordoen tijdens het verlof.

 

Veelgestelde vragen over kortdurend zorgverlof

Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon tijdens kortdurend zorgverlof?

Tijdens kortdurend zorgverlof heb je recht op minimaal 70% doorbetaling van je loon, tenzij anders is bepaald in je arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsregeling. 

Moet ik kortdurend zorgverlof van tevoren aanvragen bij mijn werkgever?

Ja, het is verplicht om kortdurend zorgverlof van tevoren aan te vragen bij je werkgever. De aanvraag moet zo tijdig mogelijk worden ingediend en moet de reden van het verlof en de duur ervan bevatten. De werkgever kan om bewijs vragen, zoals een doktersverklaring.

Kan mijn werkgever kortdurend zorgverlof weigeren?

Werkgevers mogen kortdurend zorgverlof alleen weigeren in situaties waarin er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet de werkgever dan wel tijdig en schriftelijk kenbaar maken aan de werknemer. In andere gevallen moet de werkgever het verlof toestaan. Als het kortdurende zorgverlof al is ingegaan, kan de werkgever niet meer weigeren.

Moet ik kortdurend zorgverlof in één keer opnemen?

Nee, kortdurend zorgverlof kan in principe in blokken worden opgenomen. Het kan bijvoorbeeld worden verdeeld over meerdere dagen of weken, afhankelijk van de behoefte aan zorg en de afspraken met de werkgever.

Geldt kortdurend zorgverlof ook voor mantelzorgtaken?

Ja, kortdurend zorgverlof kan ook worden opgenomen voor het verlenen van mantelzorg aan een zieke partner, kind, ouder of huisgenoot. Het moet wel gaan om directe zorgtaken die niet kunnen worden uitgesteld.

Heb ik recht op kortdurend zorgverlof als mijn kind ziek is?

Ja, als ouder heb je recht op kortdurend zorgverlof om voor een ziek kind te zorgen. Dit geldt ook voor adoptie- of pleegouderschap, maar de voorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de situatie.

Kan ik kortdurend zorgverlof opnemen voor een noodgeval in de familie?

Ja, kortdurend zorgverlof kan ook worden opgenomen voor noodgevallen in de familie, zoals een onverwachte ziekte of een ongeval. Dit staat echter bekend als calamiteitenverlof en moet direct worden gemeld aan de werkgever.

Heeft kortdurend zorgverlof invloed op mijn vakantiedagen?

Nee, kortdurend zorgverlof heeft geen invloed op je vakantiedagen. Het is een aparte vorm van verlof die niet wordt afgetrokken van je vakantiedagen.

Wat is het verschil tussen calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof?

Het verschil tussen calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof ligt voornamelijk in de reden en de aard van het verlof. Calamiteitenverlof wordt opgenomen bij noodsituaties die onmiddellijke actie vereisen en is bedoeld voor een korte periode, waarbij de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon, tenzij anders overeengekomen. Kortdurend zorgverlof wordt opgenomen om zorg te verlenen aan een ziek familielid, kan maximaal twee weken per jaar duren, en is in principe onbetaald tenzij anders overeengekomen. Beide vormen van verlof dienen specifieke situaties, met calamiteitenverlof voor acute nood en kortdurend zorgverlof voor dringende zorgtaken. Langdurend zorgverlof is bijzonder verlof zonder doorbetaling van maandinkomen. De uren die als langdurend zorgverlof worden opgenomen, worden niet doorbetaald. Als werknemer nog aanspraak kan maken op betaald kortdurend zorgverlof, kan dit eerst worden opgenomen.